História

Devínsky Kostol svätého kríža

Kostol je architektonickým i archeologickým skvostom. Z dôvodu porušenia nálezových možností sa nedá presne určiť veľkosť pôvodného kostola. Predpokladá sa, že stavba bola jednoloďovou plochostropnou architektúrou z druhej polovice 13. storočia .

Za najstaršiu časť kostola sa pokladá krypta pod južnou loďou, ktorá bola pôvodne nadzemnou stavbou, je teda staršou ako hlavná loď. Rekonštrukcie a dostavby zanechali na stavbe kostola stopy čias počas ktorých boli práce vykonávané, preto môžeme na kostole nájsť pozostatky architektúry románskej, renesančnej, gotickej, barokovej i klasicistickej. Napriek všetkým prestavbám ostáva jeho gotický charakter zachovaný.

Najrozsiahlejšie stavebné práce na Kostole svätého kríža v Devíne sú z roku 1420 t. j. z obdobia, keď vlastníkom hradu Devín s mestečkom pod hradom bol Mikuláš Garay s manželkou Annou, dcérou grófa Hermana z Cejle. Písomné záznamy z tejto prestavby sa nezachovali.

V prístavbe severnej pohrebnej kaplnky nájdeme na gotických svorníkoch erby rodu Garayovcov (stočený had) a grófov z Cejle (rozdelený erb do 4 polí, v ktorých sa striedajú 3 hviezdy a 3 horizontálne položené brvná). Tretí erb ostal prázdny bez znaku, bol zrejme pripravený pre niektorého z následníkov rodu Garayovcov.

V roku 1529 bol kostol vypálený Turkami. Neskôr kostol opäť zrenovovali (v rokoch 1672 – 1673), z tohto obdobia sa zachovali účty súvisiace s obnovou kostola v Devíne. Máme poznatky, že boli zrušené gotické oblúky pripájajúce bočné kaplnky k hlavnej lodi. Hlavná loď bola preklenutá barokovou kopulou. Pribudol nový chór, kazateľnica a veža, do ktorej boli umiestnené zvony. Táto veža dominuje exteriéru kostola až dodnes .

V r. 1785 sa zdržiaval na devínskej fare u svojho dobrého priateľa farára Michala Salakyho prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny Anton Bernolák, tu napísal a vydal svoju knihu „Nová bibliotheca“.

Devínsky kostol bol v roku 1820 zasvätený úcte svätého kríža.

20 C + M + B 11

Milí devínski farníci, všetci obyvatelia i návštevníci Devína,

aj keď sme už z „nového“ roka 2021 odkrojili prvých desať dní, stále trvá príhodný čas úprimne Vám zaželať, aby to bol rok všestranne požehnaný - vrátane zdravia a ochrany pred chorobami, čo tento krát zaznieva zvlášť naliehavo. Ponad to však Vám i sebe prajem, aby sme z kroka na krok vedeli rozpoznávať nielen o čo nás mimoriadny stav oberá, ale aj aké príležitosti ponúka - a dokázali zlé obracať na dobré.

Najčastejšie ste sa ma v posledných dňoch pýtali, ako to bude s trojkráľovým požehnávaním domov. Tento starobylý zvyk zažíva svoju renesanciu a v Devíne sa už roky teší veľkej priazni, a to nielen zo strany praktizujúcich veriacich, čo si veľmi vážim.

Sväté omše počas roka

Letné obdobie

Pondelok -
Utorok -
Streda -
Piatok -
Nedeľa -

Zimné obdobie

Pondelok -
Streda -
Piatok -
Sobota -
Nedeľa -

Osobné údaje sú na webovej stránke spracúvané v súlade s aktuálnou právnou úpravou (Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi, spôsob spracúvania osobných údajov v Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).